Privacy en cookie beleid

Speelplan B.V., gevestigd aan Transistorstraat 53-b te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Speelplan B.V.
Transistorstraat 53-b
1322 CK Almere
+31 36 523 61 27
https://www.speelplan.nl

M. Rahman is de contactpersoon van Speelplan B.V. Hij is te bereiken via info@speelplan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speelplan B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@speelplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speelplan B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Speelplan B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speelplan B.V.) tussen zit.

Wel worden statussen automatisch bepaald, afhankelijk van de type informatie of aanvraag zoals deze is opgeslagen in Perfectview. Wij hebben processen in Perfectview ingericht die de opvolging van (aan-)vragen en/of de uitvoering van opdrachten monitoren en in gang houden. Persoonsgegevens worden niet automatisch veranderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speelplan B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Speelplan B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die Speelplan B.V. ontvangt worden beheerd / opgeslagen d.m.v.:

Interparts
De website van Speelplan wordt gehost bij Interparts.

MailChimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en IP-adres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

Perfectview
Aanvragen vanuit de website voor informatie en/of contact worden geregistreerd in Perfectview. Dit systeem wordt eveneens gehost bij en door Perfectview.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speelplan B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Speelplan B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij plaatsen cookies van Google Analytics die jouw surfgedrag bijhouden in de vorm van website statistieken. De bewaartermijn voor de cookies is 26 maanden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speelplan B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@speelplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Speelplan B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelplan B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@speelplan.nl

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Speelplan B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.

Klacht indienen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Speelplan B.V. niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene contact opnemen met de contactpersoon van Speelplan B.V..